داستان کودک

نه به دروغ گفتن

باران و بهار، هوس بستنی کرده‌بودند. اما چون دو ساعت پیش آلاسکا خورده‌بودند، می‌دانستند که درخواستشان با مخالفت پدرومادرشان روبرو می‌شود.   فکری به ذهن

ادامه مطلب»