روانشناسی

امر‌و‌نهی ممنوع!

با امر و نهی بیش از اندازه به کودکان، عزت نفس و اعتماد به‌نفس را در وجودشان به حداقل می‌رسانیم.   اجازه دهیم که کارهای

ادامه مطلب»